Medieneutral publicering

Ett av AutoTexts mål är att säkra att det informationsägaren får i retur från oss, tack vare en bra kodning kan användas till medieneutral publicering. Med detta menas att man har strukturerat och kodat en källfil som kan användas som utgångspunkt till att producera många olika format.

En lösning från AutoText medför att samma data kan återanvändas i många olika utgivningssammanhang, t ex traditionellt tryck, Print-on-Demand, online-publikationer och elektroniska böcker.

Medieneutral publicering ger ekonomiska fördelar
Den medieneutrala publiceringen betyder att utgivaren i stort sett utan större merkostnader kan leverera dokument i de format som passar olika slutanvändare.
Mer konkret betyder detta att det i fortsättningen inte är skillnad på information som ges ut som traditionell tryckt bok (en p-bok), som Print-on-Demand eller som elektronisk bok (e-bok). När det gäller elektroniska böcker spelar det ingen roll om boken ska ges ut på nätet eller till en av många olika handhållna PCer eller läsapparater.
Tidigare sålde utgivaren böcker, i dag säljs innehållet som filer som kan presenteras i många olika format.

Ett format – många möjligheter
Den traditionella produktionsprocessen är uppbyggd kring utgivning av boken i ett format, i regel tryckt pappersbok. Man bryter om verket i t ex QuarkXPress, korrekturläser det och utför rättelser. Den digitala filen sänds till tryckeriet som tar ut plåt och trycker boken.
Denna produktionsprocess ger inte några större möjligheter att återanvända det digitala materialet i annan utgivning genom andra format/medier. Det är dessutom stor risk att rättelser som gjorts inte införts i den originala filen som förlaget skickade till pre-press.

Om utgivaren vill använda innehållet i andra sammanhang och i andra format måste man ta hänsyn till att:
   • filen måste kontrolleras mot trycket så att man säkert vet att rättelser
     är gjorda
   • samma rättelser är gjorda i samtliga filer som används till att
     producera andra utgivningar.

En källfil – flera utgivningsformat
För AutoText är den centrala ståndpunkten i samtliga tjänster att data ska kunna användas i många olika sammanhang i framtiden, till lägsta möjliga kostnad. I medieneutrala format skiljer man mellan innehåll och layout och man arbetar med en grundfil (källfil) som utgör underlaget till flera utgivningsformat.

Kort sagt handlar det om att:
     1. källformatet är en uppmarkerad text där innehållet är indelat i olika
         element (t ex rubriker, brödtext, tabeller, listor, fotnoter osv) och
         relationerna mellan elementen är definierade. Ett källformat består
         uteslutande av struktur på data och har inget med layout att göra.

Ett exempel på medieneutralt källformat är XML (eXtensible Markup Language). XML-uppmärkningen sker med utgångspunkt i en regelsamling, DTD (Document Type Definition). När dokumentet är uppmarkerat i XML görs en kontroll mot regelsamlingen. Denna kontroll kallas parsning eller validering och syftar till att kontrollera att strukturen i dokumentet följer de i DTDn uppsatta reglerna. AutoText utvecklar DTDer för samtliga dokumenttyper och utför konvertering till XML.

     2. utgivningsformat är de olika format data blir presenterad i.
         Kännetecknande för utgivningsformat är att de innehåller layout
         som gör data läsbart och attraktivt.

Exempel på källformat är:
     • XML, OEB
     • SGML

Från källfilen kan man generera många olika format. Ofta bestämmer typen av data vilket format som framhäver informationen bäst.

Exempel på utdata är:
     • PDF för tryck och elektronisk distrubution
     • e.bokformat. t ex Microsoft Reader och Mobipocket
     • olika textbehandlingsformat, t ex MS Word
     • olika databasformat, t ex för biblioteks. och ekonomisystem
     • kundens egna format.

Med hjälp av makron/program och stilmallar (som styr layouten) kan källformatet konverteras till vilket utgivningsformat som helst och man kan således från ett och samma dokument generera ett flertal olika utgivningsformat.
AutoText utvecklar makron/program och stilmallar som används till att konvertera från XML till olika utgivningsformat.

 

© AutoText 2007